Kernpartner

Vrije CLB Archipel vzw

Waarom Vrije CLB Archipel vzw als kernpartner?

Vanuit haar traditie en expertise in netwerkontwikkeling, heeft Vrije CLB Archipel vzw de wil om het belang van de eigen voorziening en sector te overstijgen.

Cfr. haar statuten heeft het CLB immers de opdracht de samenwerking met andere organisaties, partners en onderwijsinstellingen van schoolgaande jongeren aan te moedigen en te bevorderen en in het algemeen alle initiatieven te nemen of te steunen die bijdragen tot het welbevinden van jongeren.

Betrokkenheid bij RTJ Meetjesland en de uitbreiding naar Regio Deinze en andere partners

sprak de Deinze CLB’s aan om zich te engageren en hun regionale partners uit te nodigen mee te participeren in dit samenwerkingsverband.

Het CLB

wil als kernpartner mee focussen op de volledigheid van het netwerk: wie ontbreekt ? Wie is best geschikt om met ontbrekende partners, actoren, … aan te spreken en te motiveren tot medewerking ?

Het CLB

slaat samen met Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland en door interactie met netwerkpartners de brug naar de sectoren en betrokken lokale besturen.

Het CLB

Expertise in netwerkontwikkeling, Huizen van het Kind en IJH
  • Vrij CLB Meetjesland heeft steeds heel bewust gekozen voor een open en brede werking. Samen met K&G (regiohuis en consultatiebureau), Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Landelijke Kinderopvang en de lokale multidisciplinaire netwerken van de Meetjeslandse huisartsenkringen is het gehuisvest in het Gezondheidscentrum in Eeklo.

  • Het CLB is stichtende en “mee-trekkende” partner van het Huis van het Kind Eeklo. Het CLB gaat actief op zoek naar samenwerking met de andere Huizen van het Kind in haar werkingsgebied.

  • Het CLB was trekkende partner van het Vlaanderenbrede IJH-project PICOV, dat de uitrol van IJH in de Vlaamse CLB’s netoverstijgend ondersteunde. (picov.be).

  • Het CLB specialiseerde zich in netwerkontwikkeling door zich voor verschillende projecten te laten ondersteunen door Pronet – Arteveldehogeschool (https://sites.arteveldehogeschool.be/pronet/ ). Het betreft projecten rond Ketenontwikkeling Middelenmisbruik en Kleuterparticipatie. Meer info op gezondheidscentrummeetjesland.be en klikken op Huis van het Kind.

  • Daarnaast participeert het CLB actief in netwerken zoals Positieve heroriëntering (CLB en Columbus Gent) en heeft het samen met 3 andere CLB’s een netwerk-MDT IJH-VAPH. Samen met het Gezondheidscentrum en Pleegzorg Oost-Vlaanderen exploiteert het CLB de neutrale ontmoetingsruimte “De Vlindervis”.

Rol van Vrij CLB Meetjesland en vzw Vrije Archipel

 

Het kernpartnerschap werd bij de opstart van RTJ De Tafels, uitgeoefend door Vrij CLB Meetjesland. Dit CLB trad toe tot de vzw Vrije CLB Archipel. De rechtspersoon achter de kernpartner is dus vzw Vrije CLB Archipel.

De kernpartner heeft als opdracht:

null

INHOUDELIJKE GROEI & VERDIEPING VAN DE TAFELS ONDERSTEUNEN

De missie en visie van RTJ De Tafels in interactie met de partners en de werknemers borgen.

De ondersteuning van de uitbouw van een kwaliteitszorgsysteem en de implementatie van een monitoringsysteem.

Vanuit deze monitorende opdracht ondersteunen, coördineren en vormgeven aan het uitbreidingsbeleid.

null

PROFESSIONALISERING SAMENWERKINGSVERBAND ONDERSTEUNEN

De missie en visie van RTJ De Tafels in interactie met de partners en de werknemers borgen.

De ondersteuning van de uitbouw van een kwaliteitszorgsysteem en de implementatie van een monitoringsysteem.

Vanuit deze monitorende opdracht ondersteun coördinatie en vormgeving van het uitbreidingsbeleid.

null

BRUGFUNCTIE TUSSEN SAMENWERKINGSVERBAND & DIVERSE OVERHEDEN

Ondersteunen van vorming, organisatie van feedback momenten,…

Het aanreiken van ICT-tools en andere instrumenten zodat de partners efficiënt tot 1 gedeeld plan voor een gezin komen. Mee op zoek gaan naar tools die de werking efficiënter en effectiever maken: b.v. tools om vlot en op afstand met elkaar in overleg te gaan.

null

‘DIVERSITEIT‘ & ‘KANSARMOEDE' ONDERSTEUNEN

Mee aansturen van de platforms in het samenwerkingsverband. Er moet speciaal aandacht gaan naar ‘diversiteit ‘ en ‘kansarmoede’


Opvolging van de afspraken met gemandateerde voorzieningen, met de NRTJ (Afdeling Continuïteit en toegang) en Crisismeldpunt.